Zásady ochrany osobních údajů

Uvědomuji si  důležitost ochrany soukromí a v souladu s pravidly ochrany osobních údajů dle nařízení č. 2016/679 (GDPR) vydávám tyto podmínky ochrany osobních údajů.

1 Shrnutí

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména pro následující účely:

 1. poskytování konzultací
 2. prodej zboží
 3. komunikace se zákazníky
 4. plnění zákonných povinností
 5. zasílání newsletteru

Osobní údaje uchovávám v tajnosti, nicméně k některým z nich mohou mít v nezbytném rozsahu přístup moji dodavatelé technických a administrativních služeb za účelem zajištění kvalitních služeb nebo v případech stanovených zákonem také státní orgány. Ochrana údajů včetně jejich důvěrnosti u mých spolupracovníků a dodavatelů je zajištěna smluvními závazky. Pokud se se zákazníkem domluvím, že pro něj bude vhodné využít služeb dalšího specialisty, s jeho souhlasem předám jeho osobní údaje tomuto specialistovi pro zajištění návazné služby.

Detailnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v dalších částech těchto podmínek níže.

2 Správce

Správcem osobních údajů je Radka Schillerová, IČO: 69031371, se sídlem Zelenky Hajského 1631/12, 130 03 Praha 3, zapsaná v Živnostenském rejstříku Praha od 19. 4. 1999, e-mail radkaschillerova@gmail.com, kontaktní telefon +420 776079200.

Správce provozuje následující webové stránky https://radkaschillerova.cz.

3 Zpracování osobních údajů

3.1 Poskytování poradenství

V rámci poskytování konzultací zpracovávám údaje z jednotlivých setkání formou zápisů. Veškeré údaje poskytuje zákazník dobrovolně.

Pokud je konzultace poskytována na individuální bázi, probíhá zpracování na základě smlouvy uzavřené mezi správcem a zákazníkem. 

Osobní údaje jsou zpracovávány po celou dobu trvání spolupráce a následně jsou uchovávány po dobu 10 let od ukončení spolupráce, a to pro zajištění vzájemných práv (reklamace apod.) a pro zajištění kontinuity při poskytování dalších služeb.

3.2 Prodej produktů

Prostřednictvím mých webových stránek umožňuji nákup zboží a nehmotných produktů včetně možnosti získání přístupu do placené členské sekce (dále jen produkty).

K plnění uzavřených kupních smluv je nezbytné zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu zejména identifikačních, fakturačních, dodacích údajů a údajů o platbách. Tyto údaje uchovávám po dobu plnění smlouvy a následně po dobu 5 let pro zajištění vzájemných práv a povinností (reklamace apod.).

3.3 Komunikace se zákazníky

Pokud mi zašlete email, vyplníte kontaktní formulář na mých webových stránkách nebo mne jinak kontaktujete, budu informace o Vašem kontaktu zpracovávat pouze za účelem návazné komunikace s Vámi.

3.4 Plnění zákonných povinností

Účetní doklady a další informace vyžadované zákonem zpracováváme pro splnění mých zákonných povinností a uchovávám je po dobu stanovenou zákonem, zpravidla po dobu 10 let.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávané v souvislosti s plněním v rámci projektu spolufinancovaného z dotace, jsou osobní údaje uchovávány v souladu s podmínkami poskytovatele dotace zpravidla po dobu 10 let od ukončení projektu.

3.5 Zasílání newsletteru

Pokud mi k tomu udělíte souhlas na mých webových stránkách nebo se stanete mým zákazníkem tím, že si ode mne objednáte službu nebo zakoupíte produkt prostřednictvím mých webových stránek, mohu Vám zaslat newsletter. Z odběru se lze kdykoli odhlásit, a to i pomocí linku uvedeného v každém zasílaném newsletteru.

4 Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchovávám v soukromí a maximálním bezpečí. Pro zajištění kvalitních služeb však využívám služeb mých partnerů v oblasti poskytování hostingových služeb (provoz webových stránek), cloudových služeb (email, uložení dat apod.) a účetních služeb. K rozesílání obchodních sdělení využívám profesionální cloudovou mailingovou aplikaci.

Ke dni vzniku těchto pravidel využívám tyto zpracovatele:

 • MailerLite (rozesílání newsletterů)
 • GSuite (cloud)
 • Wedos (webhosting)

Při prodeji produktů může být nezbytné předat některé údaje provozovatelům platební brány nebo smluvnímu přepravci. Moji partneři mohou mít v souvislosti s poskytováním služeb přístup k některým Vašim osobním údajům, avšak pouze v nezbytném rozsahu. Bezpečí Vašich osobních údajů je u našich partnerů zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.

Provozovatel mailingové aplikace a poskytovatel cloudových služeb sídlí ve Spojených státech amerických. Ochrana Vašich údajů je zajištěna prostřednictvím smluvních závazků a instrumentu Privacy Shield.

V případech, kdy se při poskytování poradenství domluvíme, že je pro Vás přínosné spolupracovat i s jiným specialistou, s Vaším souhlasem kontaktuji ohledně této spolupráce některého z našich partnerů. Pokud to bude nezbytné, předám tomuto partnerovi Vaše osobní údaje ve smluveném rozsahu (primárně jde o vaše kontaktní údaje a výstupy z poradenství nezbytné pro návaznou službu).

V zákonem předvídaných případech mohu být povinna předat některé údaje orgánům státní právy zejména na úseku finanční správy.

5 Práva

Pokud si přejete uplatnit některé z níže uvedených práv, kontaktujte mne s Vaší odůvodněnou žádostí prostřednictvím některého z níže uvedených kontaktů.

5.1 Právo na přístup k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů.

5.2 Právo na opravu

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracovávám, jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte mne a já je opravím.

5.3 Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování pokud:

 • osobní údaje, které zpracovávám, jsou nepřesné
 • zpracování je nezákonné
 • osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku
 • jste podali námitku proti zpracování

Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u mne pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací. O případném ukončení omezení budete informováni.

5.4 Právo na výmaz

Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu, nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním, na Vaši žádost tyto osobní údaje vymažu. V některých případech je však Vaše právo omezeno. Například osobní údaje, které zpracovávám na základě mých zákonných povinností, nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě osobních údajů souvisejících s uzavřenými smlouvami nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k případnému uplatnění souvisejících nároků (náhrada škody, reklamace atd.).

5.5 Právo podat námitku

Proti zpracování založenému na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktu.

5.6 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud si tak přejete učinit, kontaktujte mne se svojí žádostí prostřednictvím mých kontaktů uvedených níže.

5.7 Právo na přenositelnost

Právo na přenositelnost je omezeno, neboť zpracování osobních údajů, která provádím, nejsou zcela automatizovaná a nezpracováváme osobní údaje ve strukturovaném strojově čitelném formátu.

5.8 Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte možnost  obrátit se na příslušný dozorový orgán v místě Vašeho bydliště, místa, kde pracujete, nebo místa, kde došlo k porušení Vašich práv. Vždy se můžete obrátit na příslušné dozorové orgány v místě našeho sídla:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika

6 Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na Váš počítač internetovými stránkami, které navštívíte. Jsou široce využívány k zajištění fungování stránek nebo zefektivnění jejich fungování, stejně jako k zajištění informací jejich provozovatelům.

Na mých webových stránkách používám cookies k zajištění jejich řádného fungování, zejména pro uchovávání informací vložených do formulářů, uchování produktu vloženého do košíku v eshopu a dále pro získávání agregovaných analytických dat o návštěvnosti našich webových stránek prostřednictvím Google Analytics.

Většina internetových prohlížečů umožňuje nastavit podmínky používání cookies. 

Jak nastavit cookies v nejběžnějších prohlížečích můžete najít na níže uvedených stránkách:

Nastavení dalších prohlížečů lze zpravidla najít na internetových stránkách jejich výrobců.

7 Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů, či pokud si přejete se na mne obrátit v souvislosti s některým ze svých práv, můžete využít některý z následujících kontaktů:

 • Email: radkaschillerova@gmail.com
 • Telefon: +420 776079200
 • Adresa: Zelenky Hajského 1631/12, 130 03 Praha 3